Ettevõttest

Edelaraudtee AS on raudteeinfrastruktuuri-ettevõte, kes haldab 222,16 km  raudteed (Tallinn-Lelle-Pärnu 138,9 km, Lelle-Türi-Viljandi 79,6 km, Liiva-Ülemiste 5,3 km) ja 11 raudteejaama (Tallinn-Väike, Liiva, Kiisa, Kohila, Rapla, Lelle, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi) ning 21 reisiplatvormi väljaspool jaama. Liiva, Kohila, Rapla, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi on kaubajaamad.

Peakontor Türil

Edelaraudtee AS osutab raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise teenust raudteeveo-ettevõtjatele ja veeremiomanikele koos liikluse korraldamisega. Ettevõttes töötab ligi sada töötajat.

Vajalikud ehitustööd, teede korrashoiud, hoonete ning territooriumite hooldus ja raamatupidamine ostetakse sisse teenusena. Järelevalvet sisseostetud teenuste kvaliteedi üle korraldab ettevõte ise.

Lisaks avaliku raudteeinfrastruktuuri haldamisele  ja selle kasutada andmisele osutatakse klientidele järgmisi  teenuseid:

  • raudtee ja teerajatiste tehnilise järelevalve;
  • omanikujärelevalve.

Põhitegevuste otstarbekamaks korraldamiseks on tegevusvaldkonda laiendatud põhitegevust toetavate  tegevusaladega:

  • raudtee projekteerimise,
  • ehituse,
  • ehitusjuhtimise ja omaniku järelevalve ning
  • elektritööde tegevusalad

(registreeringud Majandustegevuse registris nr RE00006, nr EL10786958-0001).

 

Juhtimine

Kogu ettevõtte tööd korraldab ja struktuuriüksuste omavahelist koostööd koordineerib juhatus. Juhatuse liige on ettevõtte täievoliline esindaja põhikirja järgi.

Edelaraudtee AS struktuuri kujundamisel on lähtutud põhitegevuse otstarbekast korraldamisest raudteevõrgustiku ulatuses selliselt, et oleks tagatud erinevate valdkondade tegevuste koosmõju tulemuslikkus, sõltumata tegevuskoha geograafilisest asukohast raudteevõrgustikul.